ระบบกำลังประมวลผล

ใบแจ้งหนี้จำนวนกว่า 2,000,000 รายการ

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล เปิดมุมมองทางธุรกิจ
สำหรับธุรกิจ SMEs และสำนักงานบัญชี

ใช้เบอร์นี้
ธุรกิจปังจริงมั้ย ?

เบอร์โทรศัพท์แบบไหน
ลูกค้าจ่ายเงินชัวร์ จ่ายเงินไว

เบอร์โทรศัพท์แบบไหน
ลูกค้าจ่ายเงินชัวร์ จ่ายเงินไว

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของกิจการคุณ

ประเภทธุรกิจ

ภาคผนวก : นิยาม หลักการ และข้อจำกัดในการวิเคราะห์

รายงานชุดนี้มีการตั้งสมมติฐานอย่างไร?

ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับอัตราการได้รับชำระเงิน (Invoice Pay Rate) และระยะเวลาในการได้รับชำระเงิน (Invoice Pay Day)

ผลรวมของเบอร์ในรายงานนี้หมายถึงอะไร?

ผลรวมทุกหลักของเบอรโทรศัพท์ที่ระบุ เช่น ผลรวมของหมายเลข 081-234-5678 เท่ากับ 44 เป็นต้น

อัตราการได้รับชำระเงินคำนวณอย่างไร?

อัตราการได้รับชำระเงิน คำนวณจากจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการชำระเงิน เทียบกับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ออกโดยผลรวมเบอร์โทรศัพท์นี้ ผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ โดยค่าที่สูงแสดงถึงอัตราการได้รับชำระเงินสูงและเป็นผลดีกับธุรกิจ เช่น หมายเลข 0XX-XXX-XXXX มีอัตราการชำระเงิน 99.5%หมายถึงใบแจ้งนี้ที่ออกโดยเบอร์นี้ได้รับการชำระเงินสำเร็จ เป็นสัดส่วน 99.5% จากใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
หมายเหตุ: หากใบเรียกเก็บเงินมีการชำระหลายรอบ ระบบจะคำนวณจากการนับครั้งแรก

ระยะเวลาในการได้รับเงินคำนวณอย่างไร?

จำนวนวันเฉลี่ยที่ใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระเงินสำเร็จ (Invoice Pay Day) เท่ากับระยะเวลาที่ใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระเงิน เช่น ระยะเวลาเฉลี่ย 3 วัน เท่ากับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวจะได้รับการชำระเงินใน 3 วัน
หมายเหตุ: หากใบเรียกเก็บเงินมีการชำระหลายรอบ ระบบจะคำนวณจากการนับครั้งแรก

ข้อมูลใดบ้างที่ถูกใช้ประมวลผลในรายงานชุดนี้?

กิจการที่อยู่ในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK จำนวน 14,421 กิจการ ที่มีใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำเร็จอย่างน้อย 1 ใบ เพื่อคัดเลือกกิจการที่มีลูกค้าจริง จากเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้มีใบแจ้งหนี้ที่ถูกนำมาวิเคราะห์ จำนวน 1,905,506 รายการ

ข้อมูลที่ถูกใช้ประมวลผลอยู่ภายในกรอบระยะเวลาใด?

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2565 และนำมาวิเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2565

ข้อมูลที่ถูกใช้ประมวลผลอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง?

  • ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่นำมาประมวลผล เกิดจากกิจการที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
  • ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่นำมาประมวลผล ไม่รวมกิจการทดสอบ (Test) และกิจการตัวอย่าง (Example Company)
  • เบอร์โทรศัพท์ถูกนำมาประมวลผล เป็นของผู้ใช้งานที่สร้างใบแจ้งหนี้

ข้อมูลที่ถูกใช้ประมวลผลมีการกระจายตัวและค่าทางสถิติที่น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด?

การกระจายตัวของข้อมูลที่นำมาศึกษา (จำนวนกิจการและผลรวมของเบอร์) เป็นไปตาม Normal Curve ที่มีการกระจายตัวอยู่ในระดับมาตรฐานและมีค่าสถิติ ดังต่อไปนี้

  • กราฟ Histogram อยู่ในลักษณะ Normal Curve (รูประฆังคว่ำ)
  • Normal QQ Plot มีลักษณะเป็นเส้นตรง ตามแบบ Expected Normal
  • สถิติทดสอบ Kolmogorov Smirnov Test น้อยกว่า 0.001
  • Kurtosis = +0.289
  • Skewness = -0.162

ค่ากลาง (Mean) ที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตราการได้รับชำระเงินและระยะเวลาในการชำระเงินคืออะไร?

ทางทีมวิเคราะห์ใช้ค่ามัยธฐาน (Median) หรือค่าที่อยู่ตำแหน่งกลางของชุดข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่ใช้ค่าเฉลี่ย (Average) เนื่องมาจากการกระจายตัวของข้อมูลระหว่างค่ามากสุดและต่ำสุดมีความผันผวนสูง การใช้ค่ามัธยฐานจึงเป็นค่ากลางที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือมากกว่า

คะแนนโดยรวมของเบอร์คำนวณและมีหลักการสถิติอย่างไร?

คะแนนโดยรวมของเบอร์ คำนวณจากผลรวมของเบอร์ที่นำมาวิเคราะห์เริ่มพิจารณาจาก

  • อัตราการชำระเงิน และระยะเวลาการได้รับเงินของผลรวมเบอร์เทียบกับค่ากลาง ถ้าทั้งสองค่าดังกล่าวมากกว่าค่ากลาง ระบบจะจัดผลรวมนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูง หากมีค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าค่ากลาง ระบบจะจัดผลรวมนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนปานกลาง และหากทั้งสองค่ามีค่าต่ำกว่าค่ากลาง ระบบจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนต่ำ
  • หลังจากนั้นในแต่กลุ่ม จะมีการใช้ Topsis เพื่อจัดคะแนนผลรวมในแต่ละกลุ่ม โดยให้ความสำคัญ 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการได้รับชำระเงิน (40%) ระยะเวลาการได้รับชำระเงิน (40%) และจำนวนกิจการที่นำมาวิเคราะห์ (20%) 

การให้น้ำหนักความสำคัญเพื่อให้คะแนนภาพรวมของเบอร์พิจารณาจาก 3 ตัวแปร (อัตราการได้รับชำระเงิน ระยะเวลาที่ได้รับชำระเงิน และจำนวนกิจการที่นำมาวิเคราะห์)  มีหลักการอย่างไร?

เหตุผลที่ทางทีมวิเคราะห์ให้ความสำคัญของอัตราการได้รับชำระเงินและระยะเวลาได้รับเงิน เท่ากัน (40%) และมากกว่าจำนวนกิจการ (20%) อย่างมีนัยยะเนื่องจาก สองปัจจัยแรกมีผลต่อรายรับของธุรกิจโดยตรง ซึ่งเป็นผลทางตรงของเบอร์โทรศัพท์อันเป็นสมมติฐานหลักในการวิเคราะห์ (ดูภาคผนวก 1) ในขณะที่จำนวนกิจการของแต่ละผลรวมเบอร์เป็นปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลโดยตรงและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักความน่าจะเป็น เช่น เบอร์ที่มีผลรวมเท่ากับ 73 เป็นเบอร์ที่มีจำนวนน้อยในตลาด เช่น 098-888-8888 ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่นำมาพิจารณามีจำนวนน้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ตามหากไม่มีตัวแปรนี้ อาจก่อให้เกิดความบิดเบือน เช่น เบอร์ที่มีผลรวมเท่ากับ 73 ในระบบมีเพียง 1 กิจการเท่านั้น โดยอัตราการรับเงิน เท่ากับ 100% และระยะเวลาในการได้รับเงิน เท่ากับ 2 วัน ความน่าเชื่อถือของตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่าผลรวมของเบอร์ 47 ที่มีจำนวนกิจการทั้งหมด 584 กิจการ มีอัตราและระยะเวลาการได้รับเงินที่ 99.74% และ 15 วัน ดังนั้นการเทียบอันดับระหว่างผลรวม 73 และ 47 จึงต้องนำจำนวนตัวอย่างกิจการมาให้น้ำหนัก เพื่อลดการบิดเบือนของข้อมูลในการตีความ

ผลวิเคราะห์ฉบับนี้มีข้อจำกัดในการตีความข้อมูลด้านใดบ้าง?

การวิเคราะห์ข้อมูลฉบับนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การจำกัดและเฉพาะเจาะจงภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ ทำให้ผลการวิเคราะห์นี้ไม่สามารถอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ หรืออ้างอิงผลทั้งหมดของเบอร์โทรศัพท์ที่มีในตลาดได้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเงื่อนดังที่กล่าวมา

ผลรวมเบอร์ใดที่ไม่สามารถนำมาประมวลผลได้อันเนื่องมาจากจำนวนตัวอย่างกิจการและฐานข้อมูลที่ ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์?

ผลรวมเบอร์ที่ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 และ 81

แสดงเพิ่มเติม

เบอร์ของคุณ

080-000-0000

ผลรวม เท่ากับ XX

ระบบไม่สามารถประมวลผลข้อมูลของท่านได้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างผลรวมเบอร์ของท่าน
มีจำนวนฐานข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์